1090. Webb 太空望遠鏡 翕--ê 星團 IC 348 ft. 阿錕 (20240115)

2024-02-11·2 分鐘

本集介紹

有當時仔,上無簡單看著 ê 恆星才是上趣味--ê。IC 348 是一个少年星團,伊 kā 伊四箍圍仔 ê 塗粉絲照甲光 iàⁿ-iàⁿ。Webb 太空望遠鏡 最近發表 ê 紅外線影像 內底攏是這款粉紅仔色,虯毛虯毛 ê 塗粉絲。Tī 可見光波段,這寡塗粉主要會反射藍光,所以伊 四箍圍仔 ê 物質 就會出現 反射星雲 定定看著 ê 藍光。除了較光 ê 恆星以外,IC 348 內底閣有幾若个較低溫 ê 天體。咱看會著 in,是因為 in tī 紅外線波段 足光--ê。目前 ê 假說是認為講,這寡天體應該是低質量 ê 棕矮星。這个證據 包括量著 不明 大氣化學物質,應該是 炭化水素(碳氫化合物),這進前捌 tī 土星 大氣 揣著。這寡天體 ê 質量敢若是比咱已經知影 ê 行星質量較大淡薄仔,差不多是 木星 質量 ê 幾若倍爾爾。而且這寡少年 星團 內底閣有一寡值得注意 ê 天體:是低質量、浮 tī 宇宙中,無踅其他恆星行 ê 棕矮星。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
https://apod.tw/daily/20240115/
影像:NASA, ESA, CSA, STScI, and K. Luhman (Penn State U.) and C. Alves de Oliveira (ESA)
音樂:P!SCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NSYSU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap240115.html

Powered by Firstory Hosting