逐工一幅天文圖 APOD Taigi

逐工一幅天文圖 APOD Taigi

逐工一幅天文圖 APOD Taigi

「逐工一幅天文圖 APOD Taigi」Podcast 是 NASA Astronomy Picture of the Day 台語版的有聲頻道。逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者為你解說。

https://apod.tw/

Powered by Firstory Hosting

所有集數

246. 氣波星雲 kah 星團 ft. 阿錕 (20210925)

246. 氣波星雲 kah 星團 ft. 阿錕 (20210925)

🄴 逐工一幅天文圖 APOD Taigi

正爿 ê 氣波星雲 to̍h chhāi tī 開放星團 M52 中央,這个宇宙組合 看--起來實在是拄拄仔好。毋閣這个組合 tī 其他方面 to̍h 毋是蓋好。氣波星雲 嘛叫做 NGC 7635,干焦 10 光年闊爾爾。伊藏 tī 星際塗粉 kah 氣體 ê 複合體內底,是去予孤粒 O 型恆星 ê 恆星風歕--出來 ê。另外一方面,M52 是 一个厚恆星 ê 開放星團,內底有幾若千粒恆星。這个星團差不多有 25 光年闊。In tī 仙后座 ê 北爿邊界。氣波星雲 kah 伊邊仔 ê 星雲複合體 ê 距離,照估算差不多是 11,000 光年遠。毋閣 星團 M52 是干焦 5000 光年遠爾爾。這幅闊幅望遠鏡視野 tī 天頂差不多是 1.5 度闊,按呢差不多是 3 粒月娘 ê 闊度。 ——— 這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast 原文版:https://apod.nasa.gov/ 台文版:https://apod.tw/ 今仔日 ê 文章: https://apod.tw/daily/20210925/ 影像:Lorand Fenyes 音樂:PiSCO - 鼎鼎 聲優:阿錕 翻譯:An-Li Tsai (NCU) 原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210925.html Powered by Firstory Hosting

245. 影片:木星 ê 爍光 ft. 阿錕 (20210917)

245. 影片:木星 ê 爍光 ft. 阿錕 (20210917)

🄴 逐工一幅天文圖 APOD Taigi

Tī 木星出現爍光矣!幾若工前,幾若个團隊 leh 監看太陽系 上大粒行星 ê 時陣,注意著 2 秒鐘長 ê 光爆現象。這款爍光 以前嘛捌看過,是 1994 年彼改足有名 ê 連紲 相碰。彼改 ê 彗星 Shoemaker-Levy 9 號 ê 彗星屑仔 去碰著木星了後,煞 tī 木星留幾若個月 ê 烏斑。木星 上無 有 7 改去 hŏng 碰著 ê 記錄,差不多攏是 業餘天文學家 發現 ê。Tī 這支影片 內底,因為地球大氣層無穩定,煞予木星影像嘛 爍咧爍咧。忽然間,有一个爍光出現 tī 中央倒爿遐。土衛 Io kah 伊 ê 烏影 tī 正爿 看會著。咱可能 無法度知影 是啥物去挵著 木星。毋閣若是 ùi 咱已經知影 ê 厝邊 太陽系 來想,to̍h 應該知影彼可能是一塊岩石敆冰。伊 ê 寸尺 可能 kah 巴士平大台,應該是 ùi 足久以前經過 ê 彗星 抑是 小行星 落 loài ê。 ——— 這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast 原文版:https://apod.nasa.gov/ 台文版:https://apod.tw/ 今仔日 ê 文章: https://apod.tw/daily/20210917/ 影像:T. Humbert, S. Barré, A. Desmougin & D. Walliang (Société Lorraine d’Astronomie) 音樂:PiSCO - 鼎鼎 聲優:阿錕 翻譯:An-Li Tsai (NCU) 原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210917.html Powered by Firstory Hosting

244. M16 ê 特寫 ft. 阿錕 (20210909)

244. M16 ê 特寫 ft. 阿錕 (20210909)

🄴 逐工一幅天文圖 APOD Taigi

M16 嘛 叫做鴟鴞星雲,是一个干焦 2 百萬歲 ê 少年星團,邊仔去予塗粉 kah 發光氣體 ê 新生雲 圍--leh。這區美麗 ê 詳細影像 是採用哈伯色盤 ê 色光。這个 宇宙雕塑,是因為有哈伯太空望遠鏡 tùi 這个恆星形成複合體特寫,才變有名 ê。In 去予叫做 象管 抑是 創生之柱。Ùi 中央生出來 ê 密密 koh 厚塗粉 ê 雲柱,有幾若光年長。In 會因為重力收縮 形成恆星。星團內底 ê 高能輻射 會侵蝕雲柱尾節 ê 物質。落尾會 kā 藏 tī 內底 ê 新恆星暴露出來。Ùi 中央倒爿較光 ê 發射雲脊延伸出來 ê,是另外一个厚塗粉 ê 恆星形成柱。伊 to̍h 叫做 鴟鴞星雲 ê 仙女。M16 tī 7000 光年遠 ê 所在,tùi 雙筒望遠鏡 抑是 細台望遠鏡 來講是一个真好揣 ê 目標。In to̍h tī 分做頭尾兩爿 ê 巨蛇座 尾(蛇 ê 尾溜)方向,tī 天頂 厚星雲 ê 所在。 ——— 這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast 原文版:https://apod.nasa.gov/ 台文版:https://apod.tw/ 今仔日 ê 文章: https://apod.tw/daily/20210909/ 影像:Martin Pugh 音樂:PiSCO - 鼎鼎 聲優:阿錕 翻譯:An-Li Tsai (NCU) 原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210909.html Powered by Firstory Hosting

243. 北美洲星雲 kah 鵜鶘星雲 ft. 阿錕 (20210916)

243. 北美洲星雲 kah 鵜鶘星雲 ft. 阿錕 (20210916)

🄴 逐工一幅天文圖 APOD Taigi

咱美麗地球 ê 迷眾 可能會注意著這个 宇宙雲 ê 外形。倒爿有去予烏暗、閘光 ê 塗粉帶箍出來 ê 明亮發射區,去予編做 NGC 7000。這區敢若是一塊大陸 ê 外形,予伊提著這个有名 ê 名,北美洲星雲。正爿拄仔好是北美洲星雲 ê 東岸,嘛叫做 IC 5070,伊 ê 鳥仔形 面模 予人 kā 伊叫做 鵜鶘星雲。這兩个較光 ê 星雲差不多 tī 1500 光年遠 ê 所在,in 攏是仝一个 大型複雜 ê 恆星形成區 ê 一部份。差不多是 tī 彼个有名 ê 獵戶座星雲附近。Tī 這个距離,3 度闊 ê 視野差不多是 80 光年長。這幅厚工 ê 宇宙肖像 是 kā 狹頻 影像敆做伙 ê。主要是欲強調較光 ê 電離鋒面,閣有水素原子、硫磺原子、酸素原子 ê 特徵發射光。這个星雲會當 tī 烏暗 ê 所在,用雙筒望遠鏡看著。Ùi 東北爿看,有一粒足光 ê 星天津四,to̍h tī 天鵝座內底。 ——— 這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast 原文版:https://apod.nasa.gov/ 台文版:https://apod.tw/ 今仔日 ê 文章: https://apod.tw/daily/20210916/ 影像:Andrew Klinger 音樂:PiSCO - 鼎鼎 聲優:阿錕 翻譯:An-Li Tsai (NCU) 原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210916.html Powered by Firstory Hosting

242. 地球面頂 ê 氣旋路線 ft. 阿錕 (20210915)

242. 地球面頂 ê 氣旋路線 ft. 阿錕 (20210915)

🄴 逐工一幅天文圖 APOD Taigi

地球面頂 ê 氣旋是攏按怎 leh 行?氣旋 tī 大西洋叫做 颶風,tī 太平洋叫做風颱。這幅圖 是 ùi 1985 年 到 2005 年 所有主要 ê 風暴路線。地圖展示 氣旋 通常 tī 海面出現,這是合理 ê,因為溫暖 ê 海水蒸發了後會予 in 能量。Ùi 地圖閣看會著氣旋袂 kah 地球赤道 交叉,嘛真少倚近赤道。因為 科氏效應 tī 赤道 ê 作用是零,氣旋愛有科氏力才有法度循環。科氏力 嘛造成 氣旋 照弧形路線走離赤道。這款長期趨勢嘛是一个 研究主題。有證據表示,平均來講,颶風 tī 過去 30 冬 tī 北大西洋 變甲 閣較強矣,而且 in ê 強度 看起來是會愈來愈強。 ——— 這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast 原文版:https://apod.nasa.gov/ 台文版:https://apod.tw/ 今仔日 ê 文章: https://apod.tw/daily/20210915/ 影像提供:National Hurricane Center, NOAA, NASA 資料處理:Nilfanion (via Wikipedia) 音樂:PiSCO - 鼎鼎 聲優:阿錕 翻譯:An-Li Tsai (NCU) 原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210915.html Powered by Firstory Hosting