NGC 5775 ê 坦徛磁場 ft. 蔡老師 (20210127)

2021-03-01·2 分鐘

本集介紹

NGC 5775 ê 坦徛磁場
https://apod.tw/daily/20210127/

捲螺仔星系 ê 磁場會當湠外闊?天文學者 tī 過去幾若十年 kan-na 知影 ū 一寡仔捲螺仔星系 ū 磁場。毋閣,美國國家電波天文台 (NRAO) ê 足大陣列(VLA)電波望遠鏡(to̍h 是 tī 電影「接觸未來」 內底彼 ê 有名 ê 望遠鏡)已經 tī 2011 年升級矣。想袂到竟然會發現,磁場按星系盤 ê 坦徛方向,湠到幾若千光年遠 ê 所在。這張影像 sī 坦敧身 ê 捲螺仔 星系 NGC 5775,這 sī 用CHANG-ES(厝邊星系 ê 銀暈 ê 連紲譜)巡天觀測計畫翕 ê。這張影像顯示,鬖鬖 ê 磁力線可能是捲螺仔星系內底真四常 ê 現象。Kah 鐵屑仔綴著棍仔形吸石 ê 磁場方向仝款,電子輻射嘛綴著星系磁力線 ê 方向。伊用接近光速 ê 速度 se̍h 磁力線 leh 行。影像內底一條一條 ê 線 sī ùi VLA 資料建構起來 ê。可見光 影像 sī ùi 哈伯太空望遠鏡 ê 資料 來 ê。影像內底 ê 粉紅仔色氣體 to̍h 是 新恆星形成 ê 所在。看起來 tī 遮 ê 星系風,會當 kā 星系磁場湠出去。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
影像提供:NRAO, NASA, ESA, Hubble
影像處理 kah 文稿:Jayanne English (U. Manitoba)
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:蔡老師
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210127.html


Powered by Firstory Hosting