Tī Azores 頂懸 ê 虹氣輝 ft. 阿錕 (20210418)

2021-05-25·2 分鐘

本集介紹

Tī Azores 頂懸 ê 虹氣輝
https://apod.tw/daily/20210418/

是按怎天頂 ê 光 to̍h 親像是一个重複 ê 大虹?是 氣輝 啦!其實這馬天頂一直攏有氣輝,毋過一般來講咱較歹看著。伊其實是一款亂流,to̍h
親像是風暴,會 tī 地球大氣層 造成真明顯 ê 波痕。這款 重力波 是空氣內底 ê 震盪。伊 to̍h kah kā 石頭擲入去平靜 ê 水內底 產生 ê
波痕 sio-siâng。綴著差不多是 氣輝 ê 坦徛方向做長時間 ê 感光,會當予這个起起落落 ê 結構閣較明顯。毋過,這寡色光是按怎來 ê?深紅色 ê
氣輝可能是 ùi 87 公里懸 ê OH 分子 來 ê,是去予太陽 ê 紫外光 激發 ê。柑仔色 kah 青色 ê 氣輝 可能是 鈉 kah 酸素
原子小可仔激發 ê。這張影像 是 tī 葡萄牙 Azores peh 去 Pico 山頂 翕 ê。地表 ê 光是 ùi 大西洋 Faial 島來 ê。這个壯觀
ê 天色會當 tī 這个一條一條 ê 氣輝看著。Tī 影像中央,中央彼條光帶是咱 ê 銀河系。Tī 倒爿頂懸附近,是 M31,仙女星系。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
影像:Miguel Claro (TWAN); Rollover Annotation: Judy Schmidt
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210418.html

Powered by Firstory Hosting