R21 (EP 61- 63) 大國者下流 - 為無為 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

2021-06-08·1 分鐘

本集介紹

為下章第六十一   
大國者下流,天下之交。天下之 牝,牝常以靜勝 牡,以靜為下。故大國以下小國,則取小國;小國以下大國,則取大國。故或下以取,或下而取。大國不過欲兼畜人,小國不過欲入事人。夫兩者各得所欲,大者宜為下。

道奧章第六十二   
道者萬物之奧。善人之寶,不善人之所保。美言可以示尊,美行可以加人。人之不善,何棄之有?故立天下,置三公,雖有拱璧以先駟馬,不如坐進此道。古之所以貴此道者何?不曰:求以得,有罪以免邪?故為天下貴。 

無難章第六十三
   為無為,事無事,味無味。大小多小,報怨以德。圖難於其易,為大於其細。天下難事,必作於易;天下大事,必作於細。是以聖人終不無大,故能成其大。夫輕諾必寡信,多易必多難。是以聖人猶難之,故終無難矣。
---
第六十一 章
大国者下流,天下之交。天下之
牝,牝常以静胜牡,以静为下。故大国以下小国,则取小国;小国以下大国,则取大国。故或下以取,或下而取。大国不过欲兼畜人,小国不过欲入事人。夫两者各得所欲,大者宜为下。

第 六 十 二 章
道 者 万 物 之 奥 。 善 人 之 宝 , 不 善 人 之 所 保 。
美 言 可 以 市 尊 , 美 行 可 以 加 人 。
人 之 不 善 , 何 弃 之 有 。
故 立 天 子 , 置 三 公 ,虽 有 拱 璧 以 先 驷 马 ,不 如 坐 进 此 道 。
古 之 所 以 贵 此 道 者 何 。
不 曰 : 求 以 得 , 有 罪 以 免 邪 。 故 为 天 下 贵 。

第 六 十 三 章
为 无 为 , 事 无 事 , 味 无 味 。
图 难 于 其 易 , 为 大 于 其 细 ﹔天 下 难 事 , 必 作 于 易 ,天 下 大 事 , 必 作 于 细 。
是 以 圣 人 终 不 为 大 , 故 能 成 其 大 。
夫 轻 诺 必 寡 信 , 多 易 必 多 难 。
是 以 圣 人 犹 难 之 , 故 终 无 难 矣 。


Dàguó zhě xiàliú,
tiānxià zhī jiāo. Tiānxià zhī pìn, pìn cháng yǐ jìng shèng mǔ, yǐ jìng wèi xià.
Gù dàguó yǐxià xiǎo guó, zé qǔ xiǎo guó; xiǎo guó yǐxià dàguó, zé qǔ dàguó. Gù
huò xià yǐ qǔ, huò xià ér qǔ. Dàguó bùguò yù jiān chù rén, xiǎo guó bùguò yù rù
shì rén. Fū liǎng zhě gè dé suǒ yù, dà zhě yí wèi xià.
It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee

Dì liùshí'èr zhāng
dào zhě wànwù zhī ào. Shànrén zhī bǎo, bùshàn rén zhī suǒ bǎo. Měi yán kěyǐ shì
zūn, měi xíng kěyǐ jiā rén. Rén zhī bùshàn, hé qì zhī yǒu. Gù lì tiān zi, zhì
sāngōng, suī yǒu gǒng bì yǐ xiān sìmǎ, bùrú zuò jìn cǐ dào. Gǔ zhī suǒyǐ guì cǐ
dào zhě hé. Bù yuē: Qiú yǐ dé, yǒuzuì yǐmiǎn xié. Gù wéi tiānxià guì.

Dì liùshísān zhāng
wéi wúwèi, shì wú shì, wèi wú wèi. Tú nányú qí yì, wéi dàyú qí xì﹔tiānxià
nánshì, bì zuò yú yì, tiānxià dàshì, bì zuò yú xì. Shì yǐ shèngrén zhōng bù wéi
dà, gù néngchéng qí dà. Fū qīng nuò bì guǎ xìn, duō yì bì duō nán. Shì yǐ
shèngrén yóu nàn zhī, gù zhōng wú nán yǐ.欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent

Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我

Instagram: @voice.mq
合作: qilian.l@outlook.com

Thanks for the supporters below: