Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪  台湾腔 中国古典文学 ▪ Learn Mandarin 學華語/中文

Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学 ▪ Learn Mandarin 學華語/中文

Elaine▪ Atypical Mandarin Teacher▪非典型中文老師

❀An online Mandarin Teacher from Taiwan, I'd like to share Chinese Classical Literature with my voice -Taiwan Accent- to the world.
❀一名線上中文老師;用台灣腔讀(读)中國古代文學(学)


↓↓More ME↓↓
⁣✨IG ➡️ https://www.instagram.com/voice.mq/ ⁣⁣
⁣✨Blog ➡️ http://voicemandarin.mystrikingly.com/#mandarin-courses
✨Sponsor me a cup of coffee☕ ➡️
https://payment.ecpay.com.tw/Broadcaster/Donate/D4DB69174BD3057CF5BDCD84264125E2

🙌If you'd like to encourage the effort I made, welcome to support this channel via the link and come to IG leave your feedback, Your kindness will be appreciated.🙏

认同我的理念和付出,欢迎经上方赞助或来信,谢谢
認同我的理念和付出,歡迎經上方贊助或來信,謝謝

所有集數

R27 (79-81) 和大怨- 信言不美| 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

R27 (79-81) 和大怨- 信言不美| 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

🄴 Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学 ▪ Learn Mandarin 學華語/中文

.. . . . . . It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee 欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助 ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me. 如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我 https://open.firstory.me/story/ckrc43725bv1u0984y1bdl452?m=comment Instagram: @voice.mq 合作: qilian.l@outlook.com Thanks for the supporters below:

R26 (EP 76- 78) 人之生也柔弱- 天下莫弱於水| 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

R26 (EP 76- 78) 人之生也柔弱- 天下莫弱於水| 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

🄴 Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学 ▪ Learn Mandarin 學華語/中文

柔弱章第七十六    人之生也柔弱,其死也堅強。萬物草木之生也柔脆,其死也枯槁。故堅強者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵強則不勝,木強則兵。強大處下,柔弱處上。 天道章第七十七    天之道,其猶張弓與!高者抑之,下者舉之;有餘者損之,不足者補之。天之道,損有餘而補不足;人之道,則不然,損不足以奉有餘。孰能有餘以奉天下?唯有道者。是以聖人為而不恃,功成而不處,其不欲見賢。 水德章第七十八    天下莫弱於水,而攻堅強者莫之能勝。以其無以易之。弱之勝強,柔之勝剛,天下莫不知,莫能行。是以聖人云:「受國之垢,是謂社稷主;受國不祥,是謂天下王。」正言若反。 第 七 十 六 章 人 之 生 也 柔 弱 , 其 死 也 坚 强 。 草 木 之 生 也 柔 脆 , 其 死 也 枯 槁 。 故 坚 强 者 死 之 徒 , 柔 弱 者 生 之 徒 。 是 以 兵 强 则 灭 , 木 强 则 折 。 强 大 处 下 , 柔 弱 处 上 。 第 七 十 七 章 天 之 道 , 其 犹 张 弓 欤 。 高 者 抑 之 , 下 者 举 之 ﹔有 余 者 损 之 , 不 足 者 补 之 。 天 之 道 , 损 有 余 而 补 不 足 。 人 之 道 , 则 不 然 , 损 不 足 以 奉 有 余 。 孰 能 有 余 以 奉 天 下 , 唯 有 道 者 。 是 以 圣 人 为 而 不 恃 , 功 成 而 不 处 , 其 不 欲 见 贤 。 第 七 十 八 章 天 下 莫 柔 弱 于 水 , 而 攻 坚 强 者 莫 之 能 胜 , 以 其 无 以 易 之 。 弱 之 胜 强 , 柔 之 胜 刚 ,天 下 莫 不 知 , 莫 能 行 。 是 以 圣 人 云 :「 受 国 之 垢 , 是 谓 社 稷 主 ﹔受 国 不 祥 , 是 为 天 下 王 。 」 Dì qīshíshíliù zhāng rén zhī shēng yě róuruò, qí sǐ yě jiānqiáng. Cǎomù zhī shēng yě róu cuì, qí sǐ yě kū kū. Gù jiān jiān zhě sǐ zhī tú, róuruò zhě shēng zhī tú. Shì yǐ bīng qiáng zé miè, mù qiáng zé zhé. Qiángdà chǔ xià, róuruò chù shàng. Dì qīshíqī zhāng tiān zhī dào, qí yóu zhānggōng yú. Gāo zhě yì yì zhī, xià zhě jǔ zhī﹔yǒuyú zhě sǔn zhī, bùzú zhě bǔ zhī. Tiān zhī dào, sǔn yǒuyú ér bǔ bùzú. Rén zhī dào, zé bùrán, sǔn bùzú yǐ fèng yǒuyú. Shú néng yǒuyú yǐ fèng tiānxià, wéi yǒu dào zhě. Shì yǐ shèngrén wéi ér bù shì, gōng chéng ér bù chù, qí bù yù jiàn xián. Dì qīshíbā zhāng tiānxià mò róu róuruò yú shuǐ, ér gōngjiān jiānqiáng zhě mò zhī néng shēng, yǐ qí wú yǐ yì zhī. Ruò zhī shèng qiáng, róu zhī shèng gāng, tiānxià mò bùzhī, mò néng xíng. Shì yǐ shèngrén yún:“Shòu guózhī biāo dù, shì wèi shèjì zhǔ﹔shòu guó bùxiáng, shì wéi tiānxià wáng.” It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee 欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助 ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me. 如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我 https://open.firstory.me/story/ckra0x4uw1nkk08155q32dsut?m=comment Instagram: @voice.mq 合作: qilian.l@outlook.com Thanks for the supporters below:

R25 (EP 73- 75) 勇於敢則殺 - 民之饑 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

R25 (EP 73- 75) 勇於敢則殺 - 民之饑 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

🄴 Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学 ▪ Learn Mandarin 學華語/中文

天網章第七十三    勇於敢則殺,勇於不敢則活。此兩者,或利或害,天之所惡,孰知其故?是以聖人猶難之。天之道,不爭而善勝,不言而善應,不召而自來, 繟然而善謀。天網 恢恢,疏而不失。 第 七 十 三 章 Dì qīshísān zhāng 勇 于 敢 则 杀 , 勇 于 不 敢 则 活 。 yǒngyú gǎn zé shā, yǒngyú bù gǎn zé huó. 此 两 者 , 或 利 或 害 。 Cǐ liǎng zhě, huò lì huò hài. 天 之 所 恶 , 孰 知 其 故 。 Tiān zhī suǒ è, shú zhī qí gù. 是以聖人猶難之 Shì yǐ shèngrén yóu nàn zhī 天 之 道 ,不 争 而 善 胜 , 不 言 而 善 应 , tiān zhī dào, bùzhēng ér shàn shèng, bù yán ér shàn yīng, 不 召 而 自 来 , 繟 然 而 善 谋 。 bù zhào ér zì lái, chǎn rán'ér shàn móu. 天 网 恢 恢 , 疏 而 不 失 。 Tiānwǎnghuīhuī, shū ér bù shī. --- 司殺章第七十四    民不畏死,奈何以死懼之?若使民常畏死,而為奇者,吾得執而殺之,孰敢?常有司殺者殺。夫代司殺者殺,是謂代大匠 斲。夫代大匠斲者,希有不傷其手矣。 第 七 十 四 章 Dì qīshísì zhāng 民 不 畏 死 , 奈 何 以 死 惧 之 。 mín bù wèi sǐ, nàihé yǐ sǐ jù zhī. 若 使 民 常 畏 死 , 而 为 奇 者 , Ruò shǐ mín cháng wèi sǐ, ér wéi qí zhě, 吾 得 执 而 杀 之 , 孰 敢 。 wú dé zhí ér shā zhī, shú gǎn. 常 有 司 杀 者 杀 。 Cháng yǒusī shā zhě shā. 夫 代 司 杀 者 杀 , 是 谓 代 大 匠 斲 , Fū dài sī shā zhě shā, shì wèi dài dà jiàng zhuó, 夫 代 大 匠 斲 者 , 希 有 不 伤 其 手 矣 。 fū dài dà jiàng zhuó zhě, xīyǒu bù shāng qí shǒu yǐ. 貴生章第七十五    民之饑,以其上食稅之多,是以饑。民之難治,以其上之有為,是以難治。民之輕死,以其上求生之厚,是以輕死。夫唯無以生為者,是賢於貴生。   第 七 十 五 章 民 之 饥 , 以 其 上 食 税 之 多 , 是 以 饥 。 民 之 难 治 , 以 其 上 之 有 为 , 是 以 难 治 。 民 之 轻 死 , 以 其 上 求 生 之 厚 , 是 以 轻 死 。 夫 唯 无 以 生 为 者 , 是 贤 于 贵 生 。 Dì qīshíwǔ zhāng mín zhī jī, yǐ qí shàng shí shuì zhī duō, shì yǐ jī. Mín zhī nán zhì, yǐ qí shàng zhī yǒu wèi, shì yǐ nán zhì. Mín zhī qīng sǐ, yǐ qí shàng qiúshēng zhī hòu, shì yǐ qīng sǐ. Fū wéi wú yǐ shēng wèi zhě, shì xián yú guì shēng. It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee 欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助 ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me. 如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我 https://open.firstory.me/story/ckr1ml0h14jwz0864oznzi257?m=comment Instagram: @voice.mq 合作: qilian.l@outlook.com Thanks for the supporters below:

R24 (EP 70- 72) 吾言甚易知 - 民不畏威 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

R24 (EP 70- 72) 吾言甚易知 - 民不畏威 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

🄴 Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学 ▪ Learn Mandarin 學華語/中文

懷玉章第七十    吾言甚易知,甚易行。天下莫能知,莫能行。言有宗,事有君。夫唯無知,是以不我知。知我者希,則我者貴。是以聖人被 褐懷玉。 不病章第七十一    知,不知,上;不知,知,病。聖人不病,以其病病。夫唯病病,是以不病。 畏威章第七十二    民不畏威,則大威至。無 狎其所居,無厭其所生。夫唯不厭,是以不厭。是以聖人自知不自見,自愛不自貴。故去彼取此。   第 七 十 章 吾 言 甚 易 知 , 甚 易 行 。天 下 莫 能 知 , 莫 能 行 。言 有 宗 , 事 有 君 。 夫 唯 无 知 , 是 以 不 我 知 。知 我 者 希 , 则 我 者 贵 。是 以 圣 人 被 褐 而 怀 玉 。   第 七 十 一 章 知 不 知 , 尚 矣 ﹔ 不 知 知 , 病 也 。圣 人 不 病 , 以 其 病 病 。夫 唯 病 病 , 是 以 不 病 。 畏威章第七十二    民不畏威,则大威至。无 狎其所居,无厌其所生。夫唯不厌,是以不厌。是以圣人自知不自见,自爱不自贵。故去彼取此。 Dì qīshí zhāng wú yán shén yì zhī, shén yì xíng. Tiānxià mò néng zhī, mò néng xíng. Yán yǒu zōng, shì yǒu jūn. Fū wéi wúzhī, shì yǐ bù wǒ zhī. Zhī wǒ zhě xī, zé wǒ zhě guì. Shì yǐ shèngrén pī hè ér huái yù. Dì qīshíyī zhāng zhī bùzhī, shàng yǐ﹔bùzhī zhī zhī, bìng yě. Shèngrén bù bìng, yǐ qí bìng bìng. Fū wéi bìng bìng, shì yǐ bù bìng. Dì qīshí'èr zhāng Mín bù wèi wēi, zé dà wēi zhì. Wú xiá qí suǒ jū, wú yàn qí suǒ shēng. Fū wéi bùyàn, shì yǐ bùyàn. Shì yǐ shèngrén zì zhī bù zì jiàn﹔ zì'ài bù zì guì. Gùqù bǐ qǔ cǐ. It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee 欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助 ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me. 如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我 https://open.firstory.me/story/ckqrvqj1esijd0992pyj7o3he?m=comment Instagram: @voice.mq 合作: qilian.l@outlook.com Thanks for the supporters below:

R23 (EP 67- 69) 天下皆謂我道大 - 用兵有言 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

R23 (EP 67- 69) 天下皆謂我道大 - 用兵有言 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

🄴 Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学 ▪ Learn Mandarin 學華語/中文

三寶章第六十七    天下皆謂我道大,似不 肖。夫唯大,故似不肖。若肖,久矣其細也夫。我有三寶,持而保之。一曰慈,二曰儉,三曰不敢為天下先。慈故能勇,儉故能廣,不敢為天下先,故能成器長。今舍慈且勇,舍儉且廣,舍後且先,死矣!夫慈,以戰則勝,以守則固。天將救之,以慈衛之。 不爭章第六十八    善為士者不武,善戰者不怒,善勝敵者不與,善用人者為之下。是謂不爭之德,是謂用人之力,是謂配天之極。  用兵章第六十九    用兵有言:「吾不敢為主而為客,不敢進寸而退尺。」是謂行無行, 攘無臂,執無兵, 扔無敵。禍莫大於輕敵,輕敵幾喪吾寶。故抗兵相加,哀者勝矣。   第 六 十 七 章 天 下 皆 谓 我 道 大 , 似 不 肖 。夫 唯 大 , 故 似 不 肖 。 若 肖 , 久 矣 其 细 也 夫 。 我 有 三 宝 , 持 而 保 之 。 一 曰 慈 ,二 曰 俭 ,三 曰 不 敢 为 天 下 先 。 慈 故 能 勇 ﹔ 俭 故 能 广 ﹔不 敢 为 天 下 先 , 故 能 成 器 长 。今 舍 慈 且 勇 ﹔ 舍 俭 且 广 ﹔舍 后 且 先 ﹔ 死 矣 。夫 慈 以 战 则 胜 , 以 守 则 固 。天 将 救 之 , 以 慈 卫 之 。 第 六 十 八 章 善 为 士 者 , 不 武 ﹔善 战 者 , 不 怒 ﹔善 胜 敌 者 , 不 与 ﹔善 用 人 者 , 为 之 下 。 是 谓 不 争 之 德 ,是 谓 用 人 之 力 ,是 谓 配 天 古 之 极 。  第 六 十 九 章 用 兵 有 言 :「 吾 不 敢 为 主 , 而 为 客 ﹔不 敢 进 寸 , 而 退 尺 。 」 是 谓 行 无 行 ﹔ 攘 无 臂 ﹔扔 无 敌 ﹔ 执 无 兵 。 祸 莫 大 于 轻 敌 , 轻 敌 几 丧 吾 宝 。 故 抗 兵 相 若 , 哀 者 胜 矣 。 Dì liùshíqī zhāng tiānxià jiē wèi wǒ dào dà, shì bùxiào. Fū wéi dà, gù shì bùxiào. Ruò xiào, jiǔ yǐ qí xì yě fū. Wǒ yǒu sānbǎo, chí ér bǎo zhī. Yī yuē cí, èr yuē jiǎn, sān yuē bù gǎn wéi tiānxià xiān. Cí gù néng yǒng﹔ jiǎn gù néng guǎng﹔bù gǎn wéi tiānxià xiān, gù néngchéng qì zhǎng. Jīn shě cí qiě yǒng﹔ shě jiǎn qiě guǎng﹔shě hòu qiě xiān﹔ sǐ yǐ. Fū cí yǐ zhàn zé shèng, yǐ shǒuzé gù. Tiān jiāng jiù zhī, yǐ cí wèi zhī. Dì liùshíbā zhāng shàn wèi shì zhě, bù wǔ﹔shànzhàn zhě, bù nù﹔shàn shèng dí zhě, bù yǔ﹔shàn yòngrén zhě, wéi zhī xià. Shì wèi bùzhēng zhī dé, shì wèi yòngrén zhī lì, shì wèi pèi tiān gǔ zhī jí.   Dì liùshíjiǔ zhāng yòngbīng yǒu yán:`Wú bù gǎn wéi zhǔ, ér wèi kè﹔bù gǎn jìn cùn, ér tuì chǐ. ' Shì wèi xíng wú xíng﹔ rǎng wú bì﹔rēng wúdí﹔ zhí wú bīng. Huò mòdà yú qīngdí, qīngdí jǐ sàng wú bǎo. Gù kàng bīng xiāng ruò, āi zhě shèng yǐ. It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee 欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助 ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me. 如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我 https://open.firstory.me/story/ckqhgehu7o5zq0873oo34tcxz?m=comment Instagram: @voice.mq 合作: qilian.l@outlook.com Thanks for the supporters below: