223. NGC 7023:尾蝶花星雲 ft. 阿錕 (20210903)

2021-09-27·2 分鐘

本集介紹

這寡宇宙雲已經 tī 1300 光年遠 ê 所在開花,to̍h tī 會當產生足濟恆星 ê 仙王座 遐。NGC 7023 閣叫做尾蝶花星雲,毋若伊會予人想著 花
ê 星雲。這个 深空望遠鏡影像 展示 ê 尾蝶花星雲 ê 色光 kah 對稱性,to̍h 去予邊仔 ê 星際塗粉箍 tī 內底。Tī 尾蝶花星雲內底,厚塗粉 ê
星雲材料內底是一粒高溫少年 ê 恆星。這个較光 ê 反射星雲 ê 主要色光是藍色,是塗粉粒反射恆星光 ê 特性。反射星雲 ê 中央雲絲 發出 微微 ê
紅光。這是光致發光,是塗粉粒 kā 目睭看袂著恆星 ê 紫外光輻射,足有效率 kā 轉做 可見光 ê 紅光。紅外線 觀測 表示講,這个星雲有親像 PAHs
這款複雜 ê 碳分子。尾蝶花星雲 厚塗粉 ê 藍色花葉,差不多有 6 光年闊。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
https://apod.tw/daily/20210903/
影像:Satwant Kumar
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210903.html

Powered by Firstory Hosting