300. NGC 3314:星系若是相疊 ft. 阿錕 (20211117)

2021-12-13·2 minutes

Description

是按怎隔壁星系袂 tùi 背景星系產生 重力透鏡效應?伊會!毋閣兩个 星系 傷近矣!角位移 kah 兩个星系 ê 角寸尺 相比 傷細矣!這張 NGC 3314 ê Hubble 影像展示兩个 排做一排 ê 大捲螺仔星系。前景 ê 捲螺仔星系 NGC 3314a 是 giōng-欲 完全正向。伊 ê 風吹形 是少年星團造成 ê。背景 leh 發光 ê NGC 3314b,有一寡較暗 ê 捲螺仔形 ê 星際塗粉 帶,嘛會當用來追蹤伊 ê 捲螺仔結構。兩个星系攏出現 tī 長蛇座星系團 ê 邊仔。這个星系團離咱有 2 億光年遠。透鏡星系 若是較細抑是較遠,這个 重力透鏡 ê 變形 是會較明顯。背景星系可能會變形做一个 箍箍仔,kā 較近彼个箍--起來。前景星系 ê 恆星 tī 足短 ê 時間內底 kā 背景星系 ê 恆星光放大,造成透鏡星系 ê 爍光。這个現象有一工可能會當 ùi 懸解析度望遠鏡 ê 觀測內底看著。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
https://apod.tw/daily/20211117/
影像:NASA, ESA, Hubble; Processing & Copyright: William Ostling (The Astronomy Enthusiast)
音樂:高小糕 GaoXiaoGao
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap211117.html

Powered by Firstory Hosting