EP309 台語報你知 | 廟

2023-06-14·2 分鐘

本集介紹

臺灣有真濟廟,除了宗教信仰的意義以外,嘛是咱上在地的傳統文化。

📝
靈聖 lîng-siànn
謝願 siā-guān
拜拜 pài-pài
攑香綴拜 gia̍h-hiunn-tuè-pài/gia̍h-hiunn-tè-pài

(參考《教育部臺灣閩南語常用字詞辭典 》)

Powered by Firstory Hosting