#37 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E19:我是鄭南榕、我主張台湾独立!

2022-02-08·11 分鐘

本集介紹

🌿一支草一點 lō͘ #23:https://bit.ly/3guVbwm

1988 年 11 月 19 鄭南榕 tiō 提出——独立 chiah 是 ùi 上根本來解決所有問題 ê 開始。
「今咱着愛看 ho͘ 清。独立不是禍根、tú 好倒擺、独立 chiah 有希望。独立 à、chiah 有通開始做所有溫和・ē凍伸勼・實際 ê 代志。独立 à、咱內部 chiah 有法度改造、外交 chiah 有法度順利。咱 chiah 通眞正出頭天。」

🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助

Powered by Firstory Hosting