Vol.10 三字經-47 (史雖繁~參通鑑)

2022-03-09·5 分鐘

本集介紹

shĭ suī fán dú yŏu cì
史雖繁 讀有次
shĭ jì yī hàn shū èr
史記一 漢書二
hòu hàn sān guó zhì sì
後漢三 國志四
jiān zhèng jīng cān tōng jiàn
兼證經 參通鑑

留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/cl08xm7sr0bif08801fhkdvb0?m=comment

Powered by Firstory Hosting