276. Kah 仙王座閃焰相濫 ft. 阿錕 (20211029)

2021-11-19·2 分鐘

本集介紹

這寡 幽靈形體 浮 tī 皇家星座 仙王座 ê 夜空,kah 厚塗粉、寬闊 ê 星雲濫做伙。是講,這款形體是宇宙塗粉雲 去予 較暗 ê 恆星反射光 照--出來 ê。In 毋是 tī 恁兜厝邊 遐爾近 ê 所在,是 tī 閣較遠 ê 所在。In tī 銀河盤 ê 面頂、tī 仙王座閃焰 分子雲複合體 ê 邊仔墘,差不多離咱有 1200 光年遠。Tī 這个視場,天星滿滿。伊 ê 正爿有去予編做 vdB 141 抑是 Sh2-136 ê 天體,嘛叫做 幽靈星雲。這个大細比 2 光年較闊,嘛比其他大部份較光 ê 幽靈幻影閣較光。星雲內底 有 tī 恆星形成 早期階段,恆星 實密 ê 核心 崩陷 ê 信號。這个奇怪色調 ê 塗粉是反射 NGC 7023 內底 高溫少年恆星 ê 藍光。伊嘛叫做尾蝶花星雲,to̍h tī 這幅圖 ê 中央倒爿遐。Tùi 這个烏暗背景來講,伊實在是足出眾 ê。Tī 這幅闊幅望遠鏡影像內底,這个足𠢕生 ê 星際塗粉場 tī 天頂差不多有 7 粒月娘 ê 闊度。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
https://apod.tw/daily/20211029/
影像:Leo Shatz
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap211029.html

Powered by Firstory Hosting