Vol.13 三字經-50 (披蒲編~自勤苦)

2022-03-30·6 分鐘

本集介紹

pī pú biān xuè zhú jiăn
披蒲編 削竹簡
bĭ wú shū qiě zhī miăn
彼無書 且知勉
tóu xuán liáng zhuī cì gŭ
頭懸梁 錐刺股
bĭ bú jiào zì qín kŭ
彼不教 自勤苦

留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/ckusozpho69360942wk371hka/comments

Powered by Firstory Hosting