#29 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E11:全台語 36 點鐘起鼓

2022-01-31·8 分鐘

本集介紹

🌿一支草一點 lō͘ #工商:https://bit.ly/35q9S1l
🌿一支草一點 lō͘ #14:https://bit.ly/3ockfwn

Ùi chitmá 開始到 4/13、不管汝 tī 台湾叨位、汝 nā 準備好世、tiō 開始汝 ê 全台語 36 點鐘。
開始了後、歡迎分享汝是第幾點鐘、甚至是分鐘、tiō 破功?無法度用台語講 ê 詞是 siáⁿ?咁是因爲袂曉講?是按盞袂曉 chit ê 詞?因爲 tī 學校學个 lóng 北京話?Ē曉講、不閣不講台語 ê 原因是 siáⁿ?因爲感覺人听無?人听有、汝 mā ē 曉講、不閣恁二人不用台語 ê 原因是 siáⁿ?

📺心所愛 ê 歌:https://www.facebook.com/SimSooAiEKua
🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助

Powered by Firstory Hosting