#34 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E16:從囝仔細漢甲伊講母語 ê 好

2022-02-05·14 分鐘

本集介紹

🌿一支草一點 lō͘ #20:https://bit.ly/3ruBFGo
爲着想beh hō͘ ta̍kê 加甲囝仔講父母話、從細漢 tiō 開始講、我想甲足認眞、足多冥 lóng leh 想、想着足多講父母話 ê 好。
應該閣 ē使一直一項一項繼續寫落去。
不閣不知是 ánchóaⁿ、我愈寫愈艱苦、愈寫愈躊躇。

🙌🏽2/5 23:00台灣文學欣賞會——戀戀曾文溪文學廣播劇:https://natwa.webex.com/meet/taigi
🙌🏽2/5 20:30 A MOTHER TONGUE A DAY 我今仔日有講父母話:https://bit.ly/3onZBtc
🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助

Powered by Firstory Hosting