EP312 台語報你知 | 寄

2023-06-21·1 分鐘

本集介紹

有的爸母攏會寄物件予佇別的縣市讀冊、食頭路的囡仔。
除了寄物件以外,咱閣會當寄啥?

📝
寄錢會減,寄話會加 Kià tsînn ē kiám, kià uē ē ke.
(參考《教育部臺灣閩南語常用字詞辭典 》)Powered by Firstory Hosting