Vol.12 三字經-49 (昔仲尼~學且勤)

2022-03-23·6 分鐘

本集介紹

xí zhòng ní shī xiàng tuó
昔仲尼 師項橐
gŭ shèng xián shàng qín xué
古聖賢 尚勤學
zhào zhōng lìng dú lŭ lún
趙中令 讀魯論
bĭ jì shì xué qiě qín
彼既仕 學且勤

留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/cl0ibudj7b43e0a31fjwx4jz6?m=comment

Powered by Firstory Hosting