Vol.14 三字經-51 (如囊螢~猶苦卓)

2022-04-06·5 分鐘

本集介紹

rú náng yíng rú yìng xuě
如囊螢 如映雪
jiā suī pín xué bú chuò
家雖貧 學不輟
rú fù xīn rú guà jué
如負薪 如掛角
shēn suī láo yóu kŭ zhuó
身雖勞 猶苦卓

留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/ckusozpho69360942wk371hka/comments

Powered by Firstory Hosting