មករៀនមើលតារាងជីវិតខ្លួនឯងនិងរៀនធៀបជាមួយដៃគូរ

2022-02-06·47 分鐘

本集介紹

Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/story/ckzb15f0416dl09923lb6muo4?m=commentតារានិករព្រះចន្ទ័ដូចគ្នាជាគូរសមគ្នាបំផុត
តារានិករព្រះចន្ទ័និងព្រះអាទិត្យដូចគ្នាជាគូរល្អខ្លាំងអាក្រក់ខ្លាំង
ភពមាសនិងភពភ្លើងតារានិករតែមួយដូចដែកឆក់ស្រូបយកគ្នា
ភពមាសនិងភពភ្លើងតារានិករធាតុតែមួយមានឱកាសទាក់ទាញគ្នាតែត្រូវការទំនាក់ទំនងគ្នាមុនសិន
ភពទឹកនៅតារានិករធាតុទឹកមានឱកាសនិយាយល្អបាន
Powered by Firstory Hosting