#32 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E14:活動現場爆炸 Mā 好sńg

2022-02-03·13 minutes

Description

🌿一支草一點 lō͘ #18:https://bit.ly/3rkssk6

辦一擺活動 tiō 愛講一擺。
不是不知影阮子有外 siáu、
chhōa 2 个 3 歲半 ê 囝仔辦活動、ná 親像身軀頂縛 2 粒炸彈、
不管時 ē 爆炸、直直爆炸。

🌱鬥陣來𨑨迌尫仔冊注文:https://bit.ly/3giHd0z
🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助

Powered by Firstory Hosting