EP16-本集是不中立政治與公投想法。政治佮這改公投ê想法。

2021-12-16·10 minutes

Description

EP16直接對決大魔王!來講政治!

☞各大收聽平台、IG、FB
請搜尋:小梅冊房

☞Firstory先上架囉~

小梅冊房家己夯枷(giâ-kê),揣麻煩!毋過我想欲分享我對政治閣有這改公投ê想法!

----------

不作死,就不會死?但政治魔人的我不能沉默!不甘寂寞!
來聊聊我對政治跟這次公投的想法!

----------
補充說明:
☞個人意見,要罵要打臉,凊采chhìn-chhái你~

☞真歹勢!本集濟濟發音、變調唸錯:
無同意:bô tông-ì ,我唸做:bô tông-i
案:àn,我唸做:an
發電量:hoat-tiān-liōng,我唸做:hoat-tiàn-liōng

----------
台語資料參考
找台語:https://chhoe.taigi.info/
臺灣閩南語常用詞辭典:https://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/
iTaigi愛台語:https://itaigi.tw/
----------
節目製作、繪製:冊房阿穎a-Éng

----------
素材來源
音樂:
intro music&outtro muisc:
bensound-the elevator bossa nova
---
音效:
魔王魂
----------

小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/bookstoresiomoe
留話共我講你對這一集ê想法: https://open.firstory.me/story/ckx8ysr001f6f0828b3d2op0t?m=comment

Powered by Firstory Hosting