#35 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E17:Kā 靈魂 Hu Hu

2022-02-06·9 minutes

Description

🌿一支草一點 lō͘ #工商:https://bit.ly/3HAKYdF
🌿一支草一點 lō͘ #21:https://bit.ly/3goekQu

從潦落去辦台語 ê 活動到今以經一個月 à。
其實辦活動不nā 開時間 leh 準備 kap 連絡、我開上多時間个是 tī 活動結束了後。
逐擺活動辦 soah、我 lóng 愛開足多時間 chiah 通消化。

🙌🏽2/7 拜一 23:00-24:00 A Mother Tongue A Day 來開講:https://bit.ly/3LgsSA6
🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助

Powered by Firstory Hosting