Vol.8 三字經-45 (道咸間~滿清歿)

2022-02-10·5 minutes

Description

dào xián jiān biàn luàn qĭ
道咸間 變亂起
shĭ yīng fà răo dū bĭ
始英法 擾都鄙
tóng guāng hòu xuān tŏng ruò
同光後 宣統弱
chuán jiŭ dì măn qīng mò
傳九帝 滿清歿

留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckzgjuava04nw0934b58eh35m?m=comment

Powered by Firstory Hosting