#77 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E34: 行不bat 行過 ê 路、到不bat 去過 ê 所在

2022-04-08·17 minutes

Description

人 lóng ē 死、咱早 tio̍h 知影。
文夏 kap 彭明敏 siănpái 食到 beh 百歲、閣是 tī 夢中平靜離開、照講是誠福氣 ê 代志。
不閣是 ánchóaⁿ 咱猶原 ē 感覺 chiahnī 艱苦?

*一枝草一點 lō͘: 文字網鍊閣補

🌱A MOTHER TONGUE A DAY 我今仔日有講父母話後禮拜開始改做拜二暗 9 點 tī Twitter haⁿh!
🌱烏màmà 4 月主題活動:https://forms.gle/hvg4RZV1igHBMUZw6 4/10 光・Tâioân 文化自覺 kap 啓蒙導覽
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋直接連絡:https://t.me/Omama228Taioan
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助

Powered by Firstory Hosting