#23 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E5:不通去怪老大人不甲囝仔講台語

2022-01-25·9 minutes

Description

🌿一支草一點 lō͘ #5:https://bit.ly/3AvSDHl
🌿一支草一點 lō͘ #6:https://bit.ly/3AsYA8d
事實是、選擇 siáⁿmih 語言來使用牽涉着誠多價值 ê 判斷。 
誠多示大人定定掠準講 katī 甲囝仔講北京話是因爲慣勢 à niâ、煞無智覺着後壁意識有 hông 操作。
可能是永過 katī 講台語有無好 ê 經驗;可能是煩惱囝仔講台語 ē hông 做記號;Mā 可能是驚囝仔講台語去讀書 ē tòe 人袂着⋯ lóng 有可能。

📺心所愛 ê 歌:https://www.facebook.com/SimSooAiEKua
🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助

Powered by Firstory Hosting