#78 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E35: 練習 ê 成本

2022-04-09·11 分

概要

先生愛囝仔 ioh 銀角仔 tī 叨一手 ê 時、細漢明 leh 躊躇、本底 ē 揀 m̄tio̍h 手、阿姨暗中 ka 指揮。
Beh 返厝 ê 路裡、凍袂 tiâu kā in 阿姨問「是 ánchóaⁿ 汝無 beh 乎細漢明 katī 決定 beh 叨一手 leh?」

*一枝草一點 lō͘: 文字網鍊閣補

🌱Tâibûn Thongsìn 30 Tang Tekkhan 線頂發表會 4/9 22:00: https://natwa.webex.com/meet/taigi
🌱A MOTHER TONGUE A DAY 我今仔日有講父母話後禮拜開始改做拜二暗 9 點 tī Twitter haⁿh!
🌱烏màmà 4 月主題活動:https://forms.gle/hvg4RZV1igHBMUZw6 4/10 光・Tâioân 文化自覺 kap 啓蒙導覽
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋直接連絡:https://t.me/Omama228Taioan
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助

Powered by Firstory Hosting