#79 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E36: 汝 Beh 交換 Siáⁿmih?

2022-04-14·8 分

概要

逐日、咱 lóng leh 提 katī ê 一部份去 kah chit ê 世界交換一卦物件。

*一枝草一點 lō͘: 文字網鍊閣補
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋直接連絡:https://t.me/Omama228Taioan
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助

Powered by Firstory Hosting