#80 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E37: 烏màmà ê 所在 Tio̍h 有光

2022-04-19·26 分

概要

今那日治圓山仔竟然 tú 着 djembe 鼓先生!

*一枝草一點 lō͘: 文字網鍊閣補
-
4/10「光」烏màmà 主題活動分享
洪國雄 siănseⁿ:看着烏màmà 有一个感覺、kánná 是 100 冬進前追求自由 hiaê 青年追求自由 ê 靈魂、100 冬後閣返來 à。」
烏màmà ê 任務➡️
「汝今仔日有 tn̄g 着 Tâioân siáulâng 無?
Nā 無、chitmá 乎汝看覓。」
追求自由 ê Tâioân siáulâng ē chhōa 汝去看 Tâioânkok。
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋直接連絡:https://t.me/Omama228Taioan
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube

Powered by Firstory Hosting