#82 Bînáchài ê Khùila̍t, Tâioânjī E1: 4 Hòe

2023-12-25·12 分

概要

💗Bûn: Kimchhiú
💗Phianchi̍p: Chioaoa
💗Siaⁿim: Kimchhiú kap aLí
💗Khan tī Tâioânjī 2023 nî 11 goe̍h hō: https://pen.de-han.org/taioanji/index.htm

Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckou4vl6chv3y0873beyjfg74/comments
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋直接連絡:https://t.me/Omama228Taioan
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube

Powered by Firstory Hosting