#81 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E38: 翻譯 Tio̍h 是一種病

2022-05-02·12 分

概要

2022 ê SióNgá:
想beh 翻譯 tio̍h 是一種病
無應該是去翻譯
是自頭 tio̍h 應該 kanna 有台文
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋直接連絡:https://t.me/Omama228Taioan
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助

Powered by Firstory Hosting