Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学

Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学

Elaine▪ Atypical Mandarin Teacher▪非典型中文老師

❀An online Mandarin Teacher from Taiwan, I'd like to share Chinese Classical Literature with my voice -Taiwan Accent- to the world.
❀一名線上中文老師;用台灣腔讀(读)中國古代文學(学)


↓↓More ME↓↓
⁣✨IG ➡️ https://www.instagram.com/voice.mq/ ⁣⁣
⁣✨Blog ➡️ http://voicemandarin.mystrikingly.com/#mandarin-courses
✨Sponsor me a cup of coffee☕ ➡️
https://payment.ecpay.com.tw/Broadcaster/Donate/D4DB69174BD3057CF5BDCD84264125E2

If you'd like to encourage the effort I made, welcome to support this channel via the link and come to IG leave your feedback, Your kindness will be appreciated.

认同我的理念和付出,欢迎经上方赞助或来信,谢谢
認同我的理念和付出,歡迎經上方贊助或來信,謝謝

Powered by Firstory Hosting

所有集數

77 天之道 tiān zhī dào | 老子 Lao zi |《道德經》Dào dé jīng

77 天之道 tiān zhī dào | 老子 Lao zi |《道德經》Dào dé jīng

🄴 Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学

第 七 十 七 章 天 之 道 , 其 犹 张 弓 欤 。 高 者 抑 之 , 下 者 举 之 ﹔有 余 者 损 之 , 不 足 者 补 之 。 天 之 道 , 损 有 余 而 补 不 足 。 人 之 道 , 则 不 然 , 损 不 足 以 奉 有 余 。 孰 能 有 余 以 奉 天 下 , 唯 有 道 者 。 是 以 圣 人 为 而 不 恃 , 功 成 而 不 处 , 其 不 欲 见 贤 。 Dì qīshíqī zhāng tiān zhī dào, qí yóu zhānggōng yú. Gāo zhě yì yì zhī, xià zhě jǔ zhī﹔yǒuyú zhě sǔn zhī, bùzú zhě bǔ zhī. Tiān zhī dào, sǔn yǒuyú ér bǔ bùzú. Rén zhī dào, zé bùrán, sǔn bùzú yǐ fèng yǒuyú. Shú néng yǒuyú yǐ fèng tiānxià, wéi yǒu dào zhě. Shì yǐ shèngrén wéi ér bù shì, gōng chéng ér bù chù, qí bù yù jiàn xián.   -------------------------------------------------- 77. Need Is the action of nature not unlike drawing a bow? What is higher is pulled down, and what is lower is raised up; What is taller is shortened, and what is thinner is broadened; Nature's motion decreases those who have more than they need And increases those who need more than they have. It is not so with Man. Man decreases those who need more than they have And increases those who have more than they need. To give away what you do not need is to follow the Way. So the sage gives without expectation, Accomplishes without claiming credit, And has no desire for ostentation. 上天的道,不就像張弓射箭一樣嗎?高了向下壓,低了向上舉,拉過了松一松,不足時拉一拉。 上天的道,是減少有餘的,補給不足的。人間的道卻不這樣,是損害不足的,加給有餘的。 誰能自己有餘而用來奉獻給天下呢?唯獨有道的人。 所以,聖人做事不仗恃自己的能力,事成了也不視為自己的功勞,不讓人稱讚自己有才能。   上天的道,不就像张弓射箭一样吗?高了向下压,低了向上举,拉过了松一松,不足时拉一拉。 上天的道,是减少有余的,补给不足的。人间的道却不这样,是损害不足的,加给有余的。 谁能自己有余而用来奉献给天下呢?唯独有道的人。 所以,圣人做事不仗恃自己的能力,事成了也不视为自己的功劳,不让人称赞自己有才能。 Powered by Firstory Hosting

76 人之生也柔弱 rén zhī shēng yě róuruò | 老子 Lao zi |《道德經》Dào dé jīng

76 人之生也柔弱 rén zhī shēng yě róuruò | 老子 Lao zi |《道德經》Dào dé jīng

🄴 Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学

柔弱章第七十六    人之生也柔弱,其死也堅強。萬物草木之生也柔脆,其死也枯槁。故堅強者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵強則不勝,木強則兵。強大處下,柔弱處上。  第 七 十 六 章   人 之 生 也 柔 弱 , 其 死 也 坚 强 。   草 木 之 生 也 柔 脆 , 其 死 也 枯 槁 。   故 坚 强 者 死 之 徒 , 柔 弱 者 生 之 徒 。   是 以 兵 强 则 灭 , 木 强 则 折 。   强 大 处 下 , 柔 弱 处 上 。 Dì qīshíshíliù zhāng rén zhī shēng yě róuruò, qí sǐ yě jiānqiáng. Cǎomù zhī shēng yě róu cuì, qí sǐ yě kū kū. Gù jiān jiān zhě sǐ zhī tú, róuruò zhě shēng zhī tú. Shì yǐ bīng qiáng zé miè, mù qiáng zé zhé. Qiángdà chǔ xià, róuruò chù shàng. ---------------------------------- 76. Flexibility A newborn is soft and tender, A crone, hard and stiff. Plants and animals, in life, are supple and succulent; In death, withered and dry. So softness and tenderness are attributes of life, And hardness and stiffness, attributes of death. Just as a sapless tree will split and decay So an inflexible force will meet defeat; The hard and mighty lie beneath the ground While the tender and weak dance on the breeze above. 人活著的時候,身體是柔弱的,一死就僵硬了。 草木活著得時候,枝葉是柔脆的,一死就枯槁了。 堅強屬於死的特質;柔弱屬於生的特質。 軍隊一強大就要被消滅了,樹木一強盛就要被砍伐了。 強大的處於下勢,柔弱的處於上勢。 人活着的时候,身体是柔弱的,一死就僵硬了。 草木活着得时候,枝叶是柔脆的,一死就枯槁了。 坚强属于死的特质;柔弱属于生的特质。 军队一强大就要被消灭了,树木一强盛就要被砍伐了。 强大的处于下势,柔弱的处于上势。 ------------------------------- It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee 欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助 ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me. 如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我 https://open.firstory.me/story/cknnxoh6wrka00877epphjczu?m=comment Instagram: @voice.mq 合作: qilian.l@outlook.com Powered by Firstory Hosting

75 民之饑 mín zhī jī | 老子 Lao zi |《道德經》Dào dé jīng

75 民之饑 mín zhī jī | 老子 Lao zi |《道德經》Dào dé jīng

🄴 Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学

貴生章第七十五    民之饑,以其上食稅之多,是以饑。民之難治,以其上之有為,是以難治。民之輕死,以其上求生之厚,是以輕死。夫唯無以生為者,是賢於貴生。 第 七 十 五 章   民 之 饥 , 以 其 上 食 税 之 多 , 是 以 饥 。   民 之 难 治 , 以 其 上 之 有 为 , 是 以 难 治 。   民 之 轻 死 , 以 其 上 求 生 之 厚 , 是 以 轻 死 。   夫 唯 无 以 生 为 者 , 是 贤 于 贵 生 。 Qīshíwǔ zhāng mín zhī jī, yǐ qí shàng shí shuì zhī duō, shì yǐ jī. Mín zhī nán zhì, yǐ qí shàng zhī yǒu wèi, shì yǐ nán zhì. Mín zhī qīng sǐ, yǐ qí shàng qiúshēng zhī hòu, shì yǐ qīng sǐ. Fū wéi wú yǐ shēng wèi zhě, shì xián yú guì shēng. -------------------------------------------------------------------- 75. Rebellion When rulers take grain so that they may feast, Their people become hungry; When rulers take action to serve their own interests, Their people become rebellious; When rulers take lives so that their own lives are maintained, Their people no longer fear death. When people act without regard for their own lives They overcome those who value only their own lives. 人民在挨餓,是因為統治者苛稅太多,所以人民吃不飽。 人民難治理,是因為統治者干涉太多,所以人民不好管理。 人民不在乎死,因為他們過於強烈追求生活,所以會輕視死亡。 唯有不執著於生命的人,比那些過份看重生命的人更積極。 人民在挨饿,是因为统治者苛税太多,所以人民吃不饱。 人民难治理,是因为统治者干涉太多,所以人民不好管理。 人民不在乎死,因为他们过于强烈追求生活,所以会轻视死亡。 唯有不执着于生命的人,比那些过份看重生命的人更积极。 --------------------------------------------- It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee 欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助 ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me. 如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我 Instagram: @voice.mq 合作: qilian.l@outlook.com Powered by Firstory Hosting

74 民不畏死mín bú wèi sǐ | 老子 Lao zi |《道德經》Dào dé jīng

74 民不畏死mín bú wèi sǐ | 老子 Lao zi |《道德經》Dào dé jīng

🄴 Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学

司殺章第七十四    民不畏死,奈何以死懼之?若使民常畏死,而為奇者,吾得執而殺之,孰敢?常有司殺者殺。夫代司殺者殺,是謂代大匠 斲。夫代大匠斲者,希有不傷其手矣。 第 七 十 四 章 Dì qīshísì zhāng 民 不 畏 死 , 奈 何 以 死 惧 之 。 mín bú wèi sǐ, nàihé yǐ sǐ jù zhī. 若 使 民 常 畏 死 , 而 为 奇 者 , Ruò shǐ mín cháng wèi sǐ, ér wéi qí zhě, 吾 得 执 而 杀 之 , 孰 敢 。 wú dé zhí ér shā zhī, shú gǎn. 常 有 司 杀 者 杀 。 Cháng yǒusī shā zhě shā. 夫 代 司 杀 者 杀 , 是 谓 代 大 匠 斲 , Fū dài sī shā zhě shā, shì wèi dài dà jiàng zhuó, 夫 代 大 匠 斲 者 , 希 有 不 伤 其 手 矣 。 fū dài dà jiàng zhuó zhě, xīyǒu bù shāng qí shǒu yǐ. ---------------------------------------------------- 74. Execution If people were not afraid of death, Then what would be the use of an executioner? If people were only afraid of death, And you executed everyone who did not obey, No one would dare to disobey you. Then what would be the use of an executioner? People fear death because death is an instrument of fate. When people are killed by execution rather than by fate, This is like carving wood in the place of a carpenter. Those who carve wood in place of a carpenter Often injure their hands. 人民若不怕死,執政者以死來恫嚇他們又有什麼用呢?如果先使人民懼怕死亡,有為非作歹的人再處死,這樣誰還敢為非作歹呢? “常有”的道,才能決定誰該殺而殺之;若強要替天行道,就好比去替木匠削砍木頭。代替木匠砍削木頭的人,少有不傷著自己手的。   人民若不怕死,执政者以死来恫吓他们又有什么用呢?如果先使人民惧怕死亡,有为非作歹的人再处死,这样谁还敢为非作歹呢? “常有”的道,才能决定谁该杀而杀之;若强要替天行道,就好比去替木匠削砍木头。代替木匠砍削木头的人,少有不伤着自己手的。 ----------------------------------------------------------------- It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee 欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助 ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me. 如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我 https://open.firstory.me/story/ckn5nxdxbugv70821ll03bvlx?m=comment Powered by Firstory Hosting

73 勇於敢則殺 yǒngyú gǎn zé shā | 老子 Lao zi |《道德經》Dào dé jīng

73 勇於敢則殺 yǒngyú gǎn zé shā | 老子 Lao zi |《道德經》Dào dé jīng

🄴 Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学

天網章第七十三    勇於敢則殺,勇於不敢則活。此兩者,或利或害,天之所惡,孰知其故?是以聖人猶難之。天之道,不爭而善勝,不言而善應,不召而自來, 繟然而善謀。天網 恢恢,疏而不失。 第 七 十 三 章 Dì qīshísān zhāng 勇 于 敢 则 杀 , 勇 于 不 敢 则 活 。 yǒngyú gǎn zé shā, yǒngyú bù gǎn zé huó. 此 两 者 , 或 利 或 害 。 Cǐ liǎng zhě, huò lì huò hài. 天 之 所 恶 , 孰 知 其 故 。 Tiān zhī suǒ è, shú zhī qí gù. 是以聖人猶難之 Shì yǐ shèngrén yóu nàn zhī 天 之 道 ,不 争 而 善 胜 , 不 言 而 善 应 , tiān zhī dào, bùzhēng ér shàn shèng, bù yán ér shàn yīng, 不 召 而 自 来 , 繟 然 而 善 谋 。 bù zhào ér zì lái, chǎn rán'ér shàn móu. 天 网 恢 恢 , 疏 而 不 失 。 Tiānwǎnghuīhuī, shū ér bù shī. ---------------------------- 73. Fate Who is brave and bold will perish; Who is brave and subtle will benefit. The subtle profit where the bold perish For fate does not honor daring. And even the sage dares not tempt fate. Fate does not attack, yet all things are conquered by it; It does not ask, yet all things answer to it; It does not call, yet all things meet it; It does not plan, yet all things are determined by it. Fate's net is vast and its mesh is coarse, Yet none escape it. 有勇氣自恃果敢,冒然行事的,則容易橫死。有勇氣自認怯懦,不敢妄為的,則能存活。這兩種勇氣,一個有利,一個有害。上天所厭惡的,誰會知道其中的原因呢?所以聖人在做決策時,考慮的就更加仔細。 為什麼沒有人敢違抗老天呢?因為祂不與人爭,人們卻爭不過祂,不說話但大家都知道「順天者昌,逆天者亡」,祂無所不在不請自來。天道治理萬物,看似寬鬆,卻其實是設想周延。天網是這麼的遼闊,雖疏鬆卻不見失漏。 有勇气自认怯懦,不敢妄为的,则能幸存。这两种勇气,一个有利,一个有害。上天所厌恶的,谁会知道其中的原因 呢?所以圣人在做决策时,考虑的就更加仔细仔细。 为什么没有人敢违抗抗老天呢?因为他不与人争,人们却争不过他,不说话但大家都知道“顺天者昌,逆天者亡”,他无所不在不请请来。 ,看似宽松,却实际上是预先周延。天网是这么的辽阔,虽疏松却不见失漏。 -------------------------------------------------------------------------------- Powered by Firstory Hosting