#36 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E18:Hō͘ 台語足 Gâu 講 ê 人

2022-02-07·13 分鐘

本集介紹

🌿一支草一點 lō͘ #22:https://bit.ly/3rtQQjl

Tú 開始、我 kanna kah 阮子講台語、歹世 kah 別人講。
第一是感覺 katī 講了無好;
第二竟然是感覺 kah 別人、尤其是生份人講台語、ánne 我咁是台語沙文?我 nah ē凍當做逐个 lóng bat 台語?
舞 kah ná像 kah 別人講台語 tiō ē 得失人。

🙌🏽逐拜一 22:00 吳國禎主持|心所愛 ê 歌:https://bit.ly/34DB648
🙌🏽2/7 拜一 23:00-24:00 A Mother Tongue A Day 來開講:https://bit.ly/3LgsSA6
🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助

Powered by Firstory Hosting