#22 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E4:加再今年有 229

2022-01-24·10 分鐘

本集介紹

🌿一支草一點 lō͘ #4:https://bit.ly/3fP7qn4
因爲有 229 四年 chiah 有一擺 ê 2 月 29 
Ē凍 hō͘ 我 bih 起來 
小宿喘一下
假做這不是接續 228 開始、中國 kā 咱台湾大屠殺 hit 段日子 ê 某一日; 
假做 katī 足正常个; 

🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
Twitter・TG Channel・FB・IG・Youtube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助

Powered by Firstory Hosting