EP3. 欲按怎準備考試?

2020-10-11·49 分鐘

本集介紹

【podcast】EP3. 欲按怎準備考試?​

----------------------------------​
● 心態​
● 讀冊​
● 考試彼工​
● 經驗:台大醫學系、預官、職業衛生技師​

----------------------------------​
更正:​

❶​
孤獨 (koo-to̍k) 的「獨」​
本調第 8 調​
變調了後​
毋是 podcast 內底講的第 3 調​
是調值佮第 3 調欲仝仔欲仝的「入聲」​

真濟教學​
會講第 8 調變調了後是第 4 調​
毋過你共唸看覓​
就知影 in 無相仝​

比論講​
監督 (kàm-tok) 的「督」​
獨立 (to̍k-li̍p) 的「獨」​
調值其實無相仝​

❷​
戶橂:hōo-tiānn → hōo-tīng​
針對:tsin-tuì → tsiam-tuì​
工礦:kong-khòng → kang-khòng​
畢業:pi̍t-gia̍p → pit-gia̍p​
工安:kong-an → kang-an​

----------------------------------​
● 台語入門速成自學:​
  https://tinyurl.com/yanmfgrn

● podcast 收聽平台:​
  Firstory: https://tinyurl.com/y236ppoj
  Apple: https://tinyurl.com/y35xwup9
  Google: https://tinyurl.com/y7ojob4f
  KKBOX: https://tinyurl.com/y6xrs2oh
  SoundOn: https://tinyurl.com/yypxxa6u
  Spotify: https://tinyurl.com/y5egt4t7

● 社群:​
  Facebook: https://tinyurl.com/yyq23rpk
  Instagram: https://tinyurl.com/yyokc78w

Powered by Firstory Hosting